Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi.

Mēs vācam un apstrādājam personas datus, kurus Jūs mums iesniedzat brīvprātīgi

Mēs ievērojam visus šos personas datu aizsardzības principus:
1.1.    Personas datu apstrādi veikt likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā (likumības, godīguma un pārredzamības princips);
1.2.    Personas datus vākt noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādāt tos tādā veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);
1.3.    Nodrošināt, lai apstrādājamie personas dati būtu adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips);
1.4.    Nodrošināt, lai personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti; veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka personas dati, kas nav precīzi attiecībā pret to apstrādes mērķiem, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti (precizitātes princips);
1.5.    Personas datus glabāt tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips);

Pārzinis

2.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Pirmā programmēšanas skola”

2.2. Jautājumos par personas datu izmantošanu, apstrādi un glabāšanu Pirmājā programmēšanas skolā
kontaktēties ar Pirmās programmēšanas skolas datu aizsardzības speciālistiem pa e-pastu das@pps.lv.

Personas dati, kas tiek ievākti, apstrādāti un uzglabāti

3.1. Pārzinis apņemas iegūt, apstrādāt un uzglabāt tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami tiešai pakalpojumu sniegšanai Pārziņa klientiem. Lai aizsargātu Datu
subjekta intereses, pārzinis nodrošina godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi tikai
atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā.

3.2. Iegūtie, apstrādātie un uzglabājamie dati var ietvert šādu
informāciju:
3.2.1.identifikācijas dati – klienta vārds, uzvārds, vecums;
3.2.2.kontaktinformācija – tālruņa numurs, e-pasta adrese;

Personas datu iegūšanas, apstrādes un uzglabāšanas mērķi

4.1. Personas dati tiek iegūti, apstrādāti un uzglabāti ar mērķi nodrošināt pilnvērtīgu, kvalitatīvu un
pēc iespējas operatīvāku pakalpojumu sniegšanu Pārziņa klientiem.

4.2. Datu subjekta kontaktinformācija tiek apstrādāta ar mērķi sazināties, nodot
informāciju tikai Datu subjekta interesēs.

Datu uzglabāšanas drošība
5.1. Pārzinis nodrošina Personas datu uzglabāšanas drošību, izmantojot aizsardzības instrumentus
ierīcēs un programmās, kurās tiek uzglabāti personas dati.

Piekļuve personas datiem

6.1. Datu subjekta personas datiem var piekļūt tikai pārzinis.

6.2. Pārzinis apņemas nenodot Personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, ja Datu
subjekts ir devis piekrišanu šo datu nodošanai vai tas nepieciešams likumīgo interešu
aizsardzībai.

Cik ilgi tiek glabāti mani personas dati?

7.1 Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu kotaktēšanos vienai pusei ar otru, bet ne mazāk, kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti. Jūsu personas dati, kuri tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz Jūsu piekrišanas atcelšanas dienai.

Interneta vietnē www.pps.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

8.1. SIA „Pirmā programmēšanas skola” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no Pirmās programmēšanas skolas paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem kursu apmeklējumiem.

8.2. Lietojot interneta vietni www.pps.lv, piekrītat, ka SIA „Pirmā programmēšanas skola” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.pps.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

8.2.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,

8.2.3. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,

8.2.4. www.pps.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,

8.2.5. IP adreses,

8.2.6. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.pps.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

8.2.7. SIA „Pirmā programmēšanas skola” interneta vietnē www.pps.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM, KAS NAV SIA “PIRMĀ PROGRAMMĒŠANAS SKOLA” DARBINIEKI.

8.2.8. SIA „Pirmā programmēšanas skola” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju.

8.2.9. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.pps.lv, kļūst par SIA „Pirmā programmēšanas skola” īpašumu. Tos SIA „Pirmā programmēšnas skola” kā interneta vietnes www.pps.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.

8.2.10. Lūdzu, ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni www.pps.lv, esat piekritis, ka SIA „Pirmā programmēšanas skola” šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos.

Informācija, ko vācam par Jums automātiski

9.1. Attiecībā uz katru Jūsu interneta vietnes apmeklējumu mēs varam automātiski apkopot šādu informāciju:

9.2.Tehniskā informācija, ieskaitot ierīces tipu, interneta protokola (IP) adresi un interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS), kas tiek izmantoti, lai Jūsu ierīci savienotu ar internetu, Jūsu reģistrēšanās informāciju, pārlūkprogrammas veidu un versiju, laika zonas iestatījumu, pārlūkprogrammas spraudņa tipus un versijas, operētājsistēmu un platformu, ekrāna izšķirtspēju, atrašanās vietu, fontu kodējumu;

9.3. Informācija par Jūsu apmeklējumu, ieskaitot pilnus vienoto resursu vietrāžus (URL), klikšķstraumes uz, caur un no tīmekļa vietnes (tostarp datumu un laiku); Jūsu atsauces/izejas lapas, mūsu vietnē apskatītos failus (piemēram, HTML lapas, grafikas utt.), lapu reaģēšanas laikus, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, lapu mijiedarbības informāciju (piemēram, ritināšanu, klikšķus un peles pārvirzīšanu) un metodes, ko izmanto, lai dotos prom no lapas, datuma/laika zīmogu un/vai klikšķstraumes datus un jebkuru tālruņa numuru, kas izmantots zvanīšanai uz mūsu klientu apkalpošanas dienesta numuru.

Kādas ir manas tiesības attiecībā uz datiem?

Jums ir šādas tiesības:

10.1. Pieprasīt pieeju saviem personas datiem;

10.1.1. Saņemt Jūsu personīgo informāciju strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā (datu pārnesamība);

10.1.2. Pieprasīt personas datu dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam);

10.1.3. Iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi un ierobežot personas datu apstrādi.

10.2.1. Jo īpaši Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

10.3.1. Pieprasīt datu labošanu vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;